Sanering av båtbottenfärg

Sommarstan.se


Sanering av bottenfärg med biocider för Ekerö Sommarstads Båtklubbs medlemmarBakgrund


Med start under hösten 2018 så påbörjas saneringen av båtbottnar från giftig färg.


Du som enskild båtägare är skyldig att säkerställa att du inte har biocidfärger på din båt-botten. ESBK har ansvar för att åtgärdsplan för sanering upprättats och följs.


Biocidfärger innehåller bla koppar och zink samt i äldre färger även det förbjudna ämnet tributyltenn (TBT) och dessa ämnen läcker ut i vattnet. TBT har hormonstörande egenskaper och är giftigt även i mycket små mängder.

Det finns idag inga biocidfärger som är godkända för Mälaren. Länstyrelsen rekommenderar därför att inga färger används alls på båtbottnar i Mälaren utan att man rengör botten någon gång per år istället. Påväxningen är väldigt liten i Mälaren generellt och för havstulpaner obefintligt i synnerhet.  Det underlättar väsentligt vid det årliga rustningsarbetet att slippa måla om dessutom.


På marknaden finns idag så kallade spärrfärger (kallas även inkapslingsfärger). Spärrfärgernas funktion enligt tillverkarna är att kapsla in befintlig färg på båten och på så sätt förhindra läckage av biocider från underliggande lager färg. Stockholms universitet har tillsammans med Stockholms miljöförvaltning genomfört ett test av spärrfärger. Testerna har visat att samtliga testade spärrfärger släpper igenom biocider från underliggande lager färg och att spärrfärgerna dessutom kan vara toxiska i sig. Stockholms miljöförvaltning rekommenderar därför att spärrfärger inte används. Det anses därmed att man försöker ”lösa ett gammalt problem med ett nytt problem” och sanering är den enda långsiktiga åtgärden.


Vi har ansökt om och fått beviljat bidrag för detta inom ramen för Länstyrelsens miljövårdsuppdrag. Länsstyrelsen beslutade att bevilja maximalt 3 600 kr i bidrag per båt för sanerings- och målningsarbetet (inklusive övriga utgifter och egen tid).
För beslutet gäller följande villkor uppsatta av Länstyrelsen


  • Bidraget får endast användas för de ändamål som ansökan avser och projektet ska utföras enligt ansökan. (Dvs: sanering av båtbottnar från giftig färg).


  • Bidraget får inte överstiga 80 procent av de stödberättigande (4 500 per båt) kostnaderna, vilket ger totalt bidrag om maximalt 3 600 kr.


  • Endast 75 % av bidraget betalas ut innan projektet slutrapporterats. Resterande 25 % av bidraget betalas ut i samband med godkänd slutrapportering senast den 31 januari 2020.


  • Faktiska kostnader samt kostnad för arbetstid (såväl kommunal som inköpt och ideell) ska verifieras. Länsstyrelsen kräver att se kvitto eller fakturaunderlag för ekonomisk bidragsuppföljning, dvs inga kvitton eller inga fakturor = Inget bidrag.


  • Vid sanering av båtbottenfärg för bottenfärgsanering vid höga bly- eller tennhalter (TBT) på båtskrov krävs att särkild kontakt tas med Ordföranden i ESBK då högre krav för dessa gäller.
Utbetalning av bidrag från Länsstyrelsen till båtklubben


Utbetalning av bidrag sker enligt följande:


ESBK har erhållit 37 procent av bidraget 15 maj 2018. För de medlemmar som under hösten 2018 genomför sanering så gäller att de skall bifoga kopior på kvitton och fakturor till: batklubben@sommarstan.se då dessa behövs för redovisningen till Länsstyrelsen.


Efter godkänd delredovisning av projektet för tiden 15 maj till 31 december 2018

betalas 2019 års bidrag ut, dvs nästkommande 37 procent av bidraget;


När slutrapporten granskats och länsstyrelsen beslutat om slutgiltigt bidrag betalar

Länsstyrelsen ut återstående belopp, resterande 25 procent av bidraget.

Länsstyrelsen kan kräva att det utbetalade bidraget helt eller delvis återbetalas,

om det inte använts i enlighet med deras beslut.Arbetets genomförande: Hur ska blästring, slipning och skrapning ske?


  • Blästring ska utföras så att det material som blästras bort samlas upp och hanteras som farligt avfall, inget läckage till naturen får förekomma.


  • Slipning eller maskinell skrapning av båtar ska ske med maskiner kopplade till industridammsugare med partikelfilter för att minimera läckaget samt därefter omhändertas som farligt avfall. Om läckage trots detta förekommer ska det samlas upp och tas omhand som farligt avfall.


  • Vid manuell skrapning av båtbotten ska detta ske så att materialet som skrapas av kan samlas upp och tas omhand som farligt avfall.


Det rekommenderas att du slipar din båtbotten då blästring ger skador på gelcoaten.Anmäl dig till batklubben@sommarstan.se omgående så koordinerar vi!
Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm