Hem


Välkommen till Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening - ESS


Här kan du läsa om vad som händer i vår förening, titta på bilder, läsa protokoll och mycket mera. Sidan utökas med funktioner och innehåll allt eftersom det uppstår behov och önskemål, så ta kontakt med oss under kontaktfliken uppe till höger om du har idéer.


2022-05-30


Asfaltering Berghagsvägen


Under kommande vecka (v22) påbörjas asfalteringsarbeten på den övre delen av Berghagsvägen (oasfalterade delen närmst vändplats). Detta är en mindre vägsträcka och bedöms vara färdigställt inom en kortare tidsperiod efter påbörjat arbete. 


Uppdatering gällande asfaltering berghagsvägen: Vi har informerats om nytt datum för asfalteringen. Entreprenören bedömer att arbetet kommer påbörjas fredag 10 juni.


2022-04-23


Sommarvattnet är igångsatt


Ett säkert vårtecken är här! Sommarvattnet är igångsatt!


Har ni några frågor gällande sommarvattnet, upptäcker läckage eller liknande finner ni kontaktuppgifter till vattenansvarig under kontaktfliken.2022-04-19


Vårens Städdag


Lördag den 23 april infaller vårens städdag. Vi tar tillsammans hand om våra gemensamma allmänningar i för erat tillhörande fogdeområde. 


Vi vill påminna om att fogdar tillsammans med fogdeansvarig beslutar hurvida eldning av rishögar blir aktuell under städdagen. Det är därför alltid förbjudet att dumpa sitt trädgårdsavfall på allmänningar före detta beslut tagits.


Valborgsfirande


Valborgsfirandet kan tyvärr inte likt tidigare år firas med traditionsenlig större majbrasa vid stranden. 


Detta med anledning av de bransäkerhetsbestämmelser som gäller (brandförsvarets regler för eldning) vilket omöjliggör arrangerandet av en större brasa.


Tidigare år har firandet ordnats av frivilliga krafter och om någon eller några vill ordna ett firande, vilket vore mycket trevligt, så är detta fortfarande möjligt om än med en begränsad brasstorlek (exempelvis med mindre eldar i eldkorgar). 
Årsmötet 2022


Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening håller årets föreningstämma söndagen den 27 Mars kl 10.00 i hembygdsgården. Välkomna!


I enlighet med kallelsen har styrelsen lämnat ett yttrande till kommunen gällande planer på ny begravingsplats. Yttrandet går att ta del av i nedanstående länk:


https://sommarstan.se/onewebmedia/Yttrande sakägare….pdf


 

Datum och tid:  Söndag 2022-03-27  kl 10.00


Plats:                 Hembygdsgården  
2022-02-24


Informationsmöte om ny begravningsplats


Informationsmöte om ny begravningsplats och Ekerö Pastorats ansökan till Ekerö Kommun angående ny begravningsplats mellan Ekerö Kyrka och Ekerö Sommarstad.

 

Handlingar tillhandahålls av Ekerö Pastorat.

 

Mötet arrangeras av Ekerö Pastorat.

 

Datum och tid:  Onsdag 2022-03-09  kl 19.00


Plats:                Hembygdsgården  2021-12-24


God Jul och Gott Nytt år!
2021-12-20


Granbarkborre i sommarstan


Hej, styrelsen har fått kännedom om att Kyrkan fällt några granar uppe vid Kärret pga. angrep av Granbarkborre. Granbarkborren är ett problem som många säkert väntat skulle dyka upp förr eller senare hos oss. Och nu har det hänt.


Så här års ligger granbarkborren i vintervila men den kommer att vakna och sprida sig till våren och det är så klart bra om man identifierar redan angripna träd, avverkar dessa och fraktar bort dem för destruering innan borrarna vaknar.

Det är alltså inte lämpligt att göra ved av angripna träd och trava denna för kommande vinter. I så fall ger man Granbarkborren fristad i sin vedtrave.


Styrelsen håller med hjälp av fogdarna koll på granarna som växer på allänningarna och de som har granar på sin tomt behöver ägna dessa extra uppmärksamhet med avseende på just angrepp av Granbarkborre. Bilderna nedan visar en angripen gran och mer info om detta finns på Skogsstyrelsens hemsida.


https://www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre


2021-11-01


Avstängning av sommarvattnet


Under den gångna helgen stängdes sommarvattnet av för denna säsong. 


2021-10-25


Städdag Stranden


Lördag den 30 oktober städar vi och tar hand om vår gemensamma strand tillsammans, välkomna! 2021-10-13


Höstens Städdag


Lördag den 23 oktober infaller höstens städdag. Vi tar hand om våra gemensamma allmänningar i för erat tillhörande fogdeområde. 

(Tidigare planerat till den 16 oktober men då det krockar med båtklubbens upptagning har vi flyttat städdagen till nytt datum.)2021-09-19


Dräneringsdike på Resedavägen


Imorgon påbörjas anläggning av dräneringsdike från Resedavägen 8 till brunnen på allmänningen utanför resedavägen 10. Åtgärden finns med i budget och styrelsens framställan för 2021. Åtgärden syftar till att förbättra avrinning samt få en torrare väg som på sikt ska hålla bättre. Arbete beräknas vara klart inom några dagar. 2021-06-24


Trevlig midsommar!


De nya skyltar om P-förbud i området som satts upp förtydligar att det sedan gammalt råder ett allmänt parkeringsförbud utanför egen tomt i Ekerö Sommarstad. Det är Ekerö kommuns parkerings bestämmelser som råder i vårt område. Förtydligandet av detta gör vi i föreningen för att undvika missförstånd om var man får parkera och det är främst trafiken till Stranden som vi på detta sätt vill reglera. Det som kan hända är alltså att det bilar som inte parkeras där det är tillåtet, får kontrollavgift. Det här är inget nytt utan så har det alltid varit. Det nya är att det blir tydligt även för tillfälliga besökare på Stranden och i området. Sammanfattningsvis hoppas alltså styrelsen att trafiken till Stranden blir mer normal i sommar.2021-04-13


Årsmötet 2021


Samfällighetens årsmöte har hållits och protokollet kommer så snart det är möjligt att publiceras här på hemsidan. Poströsterna räknades av justeringsmännen dvs valberedningen och det var totalt 39 inlämnade poströster varav nio även anmält synpunkter på i första hand farthinder. Den nya styrelsen tar emot kommentarerna och kommer att beakta dessa tillsammans med övrig beredning av respektive fråga, beslut och åtgärd. 


Nästa gemensamma aktivitet i föreningen blir städdagen lördagen den 24 april. 


Sommarvattnet startas upp för säsongen nu på söndag den 18 april vid lunchtid. Kontrollera era kranar och rapportera in läckage till styrelsen.   2020-09-28

Diken och avrinning


I slutet av denna vecka påbörjas arbetet med att förbättra avrinning längs våra vägar. Syftet är att göra det lättare för vattnet att rinna av vägarna och ned i diket vid sådana platser som tidigare samlat regn och smältvatten i kvarliggande pölar. Åtgärden förebygger frysskador i vägbeläggningen men så klart också halkolyckor. Frågor om detta arbete kan skickas till vagmastaren@sommarstan.se. 


I samband med dett arbete kommer också schaktning för täckbark att genomföras på Stranden.  2020-09-12


Luftburna El-ledningar


Ellevio som sköter elnätet i vårt område kommer den närmast tiden att besiktiga och beskära vegetation längs luftburna elledningar. Det avfall av kvistar och grenar som blir kvar efter detta arbete blir fastighetsägarens ansvar att ta rätt på. 


Samtidigt påminner Styrelsen om de allmänna riktlinjer för hur buskar, häckar och träd ska beskäras i anslutning till väg och trafik. Länk till information om det finns här2020-08-23


Stranden


Återigen har vi en underbar sommar här hemma. Vårt område är helt fantastiskt och det är inte underligt att många vill bo och komma hit. Den här sommaren har inte varit något undantag och framförallt är det Stranden som under fina dagar drar mycket folk. På sätt och vis är det en eloge till alla som hjälpt till med skötsel av våra grönområden. Stranden fanns inte alls för en del år sedan men den kom till med gemensamma krafter som slog vass, röjde mark, byggde bryggan och anlade sandstrand.  Vi har nu ett gäng ungdomar som gör ett fint jobb med att hålla efter och klipper gräset. Inte är det konstigt att folk som inte bor i området vill vara på våran strand.  Trevligt på ett sätt och fint för områdets rykte men på ett annat sätt inte hållbart. Vi har inte själva kapacitet och resurser att sköta renhållning och hygienfrågor och på samma gång är det inte acceptabelt ur trafik och parkeringssynpunkt. Det är inte trevligt för de som bor nära Stranden att ha all trafik, parkering, sanitära olägenheter och nedskräpning längs vägen och på marken alldeles inpå husknuten. Vi kan och ska inte behöva ha det som det har varit i sommar.


Styrelsen har tagit del av de inlägg som gjort på Facebook om detta och har arbetat med frågan sedan dess.


Så långt som Styrelsen nu har kommit står det klart att vi har att hantera två olika saker. Dels trafiken och parkering till/vid stranden och dels allemansrätten. Stranden som vi kallar vår allmänning söder om Kyrkfjärdsvägen har i detaljplanen för området betäckningen: ”Park”. Det är alltså ingen tomtmark och den omfattas därför av allemansrätten som medger fritt tillträde för alla. Allemansrätten kan vi inte gör mycket åt på kort sikt. Det är möjligt att man via detaljplanändring på längre sikt kan göra något men det vill styrelsen i så fall ha ett uppdrag från årsmötet för att jobba med.


Det vi på kortare sikt kan göra är se över trafiken och parkeringen. Parkeringen är redan idag  inordnad under kommunens trafikstadgar. Enligt denna råder det generellt parkeringsförbud längs vägarna i hela vårt område. Det som saknas är korrekt skyltning och utan sådan är ju parkeringsstadgan rätt tandlös och man kan som det nu är parkera fritt utan risk för kontrollavgift. Att komplettera skyltning så att vi i alla fall under sommaren kan göra det svårare att parkera i anslutning till Stranden är ett alternativ som styrelsen arbetar med.             

Styrelsen arbetar också med översyn av hur vårt Statliga driftsbidrag skulle påverkas av begränsning av trafiken från Allévägen ned mot stranden via Kaanansväg och Kämpabacken. Vi har all rätt att stänga av vilken väg som helst egentligen men det påverkar vårt statliga driftbidrag. Detta är inte så stort på årlig basis men eftersom det är en summa som tickar in varje år så blir det mycket och viktiga pengar för oss över tid. Styrelsen har erfarit att det statliga driftbidraget vi idag får, endast gäller en del av vägarna i området.  Vi har idag ingen förklaring till denna begränsning och avser att genom en ny ansökan få motsvarande bidrag för hela området. I samband med det kan vi i så fall avstå sträckorna som leder till Stranden och istället göra det möjligt att skylta dessa som stängda för obehörig trafik.


Styrelsen är väl medveten om problemen vi sett vid Stranden i sommar och avser att noga bereda och besluta i frågan. 2020-07-25


EL-felet som släcker vägbelysningen i området åtgärdat2020-06-08


Frågor till styrelsen om bygglov


Styrelsen får ibland frågor som gäller plan och bygglov. För att förtydliga så har styrelsen inte med handläggning av sådana frågor att göra. Det ligger utanför styrelsens mandat att uttala sig å alla fastighetsägares/medlemmars vägnar om olika fastigheters rätt att bygga. Däremot har styrelsen rådighet över våra allmänningar och dessa ska förvaltas enligt vår förrättning.       


Totalt förbud mot dumpning av trädgårdsavfall på allmänningarnaPå årsmötet beslutades om datum för vårens- och höstens städdag enligt följande.

  

Vårens städdag:   Lördag 23 april

Höstens städdag: Lördag 15 oktober 


Kallelser kommer via fogdarna.


Dumpningsförbud


Vi vill uppmärksamma att allmänt dumpningsförbud gäller för alla våra fogde- /grönområden och att senare års torra klimat gör att vi bör elda så lite som möjligt.


Den regel som tidigare tillämpats med lov att lägga trädgårdsavfall på allmänningarna för eldning inom 14 dagar före städdag, kan vi inte ha längre pga erfarenheter från det senaste åren, då vi inte kunnat elda på städdagen och istället fått skräphögar, som sedan blivit liggande.


För frågor om eldning och städdagar hänvisas till fogdarna och markansvarig i Styrelsen.      


Hjärtstartare i Sommarstan  -  2019-10-01


Hjärtstartaren finns nu i ett larmat värmeskåp på HAMMARVÄGEN 2.

 

Skåpet sitter på garageväggen till höger om garageporten på lagom höjd för att även barn från 8 år ska kunna nå upp.

Ni får gärna gå och titta var skåpet sitter men öppna INTE skåpet i onödan för då larmar det kraftfullt.

 

Styrelsen rekommenderar alla att gå en kurs i Hjärt-Lungräddning (HLR) inklusive användande av hjärtstartare och därefter registrera sig som SMS livräddare.

Hjärtstartaren är registrerad i Svenska Hjärtstartarregistret. Det innebär att SOS alarm vet var hjärtstartaren finns och kan lokalisera närmaste SMS livräddare och kalla på hjälp.

 

Vid hjärtstopp:

  1. Ring 112 – högtalare på
  2. Påbörjas Hjärt- Lungräddning

 

Vid hjärtstopp räknas varje sekund – för varje minut som går utan att HLR påbörjas minskar chansen till överlevnad med tio procent. 

 

Kan man dessutom ge en första defibrilleringen inom tre minuter är det över 70 procents chans att få igång hjärtat. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt få en hjärtstartare på plats och använda den när någon drabbats av ett hjärtstopp.

 

Här kan du hitta HLR utbildning:

Ekerö Civilförsvarsförening har tidigare erbjudit HLR utbildningar gratis. Har tidigare annonserats i Mälaröarnas gratistidningar.

Det finns även ett flertal webbutbildningar.

Bl a på HLR rådets hemsida: https://webbutbildning.hlr.nu/adapt/hlr_vuxen/#/

Flertalet företag ordnar även HLR utbildning för sina anställda.

 

Information om hjärtstartaren

Hjärtstartaren är en Philips HeartStart FRx och är självinstruerande på svenska så snart man har tryckt på startknappen. I tillhörande väska finns även ett ”HLR-kit”, d.v.s. sax, rakhyvel, våtservetter, kompresser och handskar.

 

Här hittar du en instruktionsvideo (på engelska) för aktuell hjärtstartare:

https://www.youtube.com/watch?v=dkv2BrgLKa4

 

Här hittar ni instruktioner på svenska från HRL konsulten:

https://www.hlr-konsulten.se/sa-har-anvander-man-en-hjartstartare-4


 


Häckar, utfarter och trafiksäkerhet

Styrelsen vill göra fastighetsägarna i området uppmärksamma på att häckar kan medföra trafikfara. I kommunen finns regelverk för hur häckar i trafikmiljö ska vara klippta. Fastighetsägare är ansvariga för att se till att träd och häckar inte utgör hinder för trafiken. Läs mer om reglerna här


 

Hur ska trägårdsavfall med invasiva arter hanteras?

Lägg inte Parkslide, Jätte Björn Loka och Lupiner på komposten! Enligt Naturvårdsverkets rekommendation ska avfall med dessa växter brännas. Det innebär för oss att det går bra att lämna sådant avfall i Skå Återvinningscentral som: Övrigt brännbart. Alltså lägg avfallet i plastsäck och kör det till Skå.

För styrelsens arbete med bekämpning av Parkslide på Strandbacken har vi anskaffat en tunna för att löpande elda upp skott från nyuppslag. Allt i syfte att utarma växten. Tunnan står på Strandbacken och är alltså endast till för Styrelsens åtgärder mot Parkslide på våra gemensamma ytor.  

 

Ny lag om invasiva arter

Styrelsen vill göra samfällighetens medlemmar uppmärksama på att det nu finns ett nytt regelverk om invasiva främmande arter. På den lista som Naturvårdsverket har upprättat över sådana finns bland annat Parkslide. Den senare kräver uppmärksamhet då den inte kan sätta frö. Spridning sker genom rotuppslag eller felaktig hantering av trädgårdsavfall. Läs mer om parkslide här. I många äldre trädgårdar finns parkslide och den finns även spridd till några allmänningar i området. Styrelsen har påbörjat bekämpning på samfällighetens mark och rekommenderar fastighetsägare att se till att spridning från den egna tomten inte sker.Protokoll från Föreningsstämman 2019 

Protokollet finns här. Den reservation som inkommit finns hos styrelsen.   


 

 

 

 

 

Sommarstan.se