ESS

Om ESS

Ekerö Sommarstads Samfälighetsförening

För att bevara Sommarstans naturliga skönhet och samtidigt göra den till en trivsam och välordnad boplats så bildades Ekerö Sommarstads Förening som år 2004 blev Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening.

ESS ansvarar för gemensam skötsel av vägar, sommarvatten och allmänningar inom området. Föreningen ESS har en gemensam styrelse som väljs vid föreningens gemensamma årsmöte.

Styrelsen består av

6 ordinarie ledamöter

2 Suppleanter


Fogdeområden och fogdar

Föreningen övertog 1983 samtliga till Sommarstan hörande allmänningar. För att skapa gemenskap samt ansvar för dessa fick de olika delarna namn som t.ex Kilen, Hammaren mm. För varje del utsågs en fogde vars insatser förutom att organisera städdagar m.m. har stor praktisk och social betydelse.

Varje område utser själva sin fogde som anmäler bytet till styrelsen. I styrelsen sitter en fogdeansvarig som är den person som har yttersta ansvaret för fogdegruppen. Mandatperioden löper från årsmöte till årsmöte.


Olika fogdeområden i Sommarstan:

Berget, Fornminnet, Hammaren, Kilen, Kärret, Stranden, Utsikten, Älgen, Remsan och Strandbacken.


Fotbollsplanen och lekplatsen med angränsade områden ingår inte i något fogdeområde utan sköts på annat sätt.


OBS!

Större ingrepp som t.ex trädfällning och omfattande gallring mm på grönområden får inte göras utan fogdarnas godkännande.


Inte heller våra gemensamma grönområden får användas för tippning av trädgårdsavfall eller fyllnadsmassor mm.


Vi vill därför informera om att Skå återvinnigscentral på Färingsö är öppen tisdag-söndag. Där kan ni lämna i stort sett alla typer av avfall utan kostnad för privatpersoner.


Anslagstavlor

Inom området finns det 7 stycken anslagstavlor. På dessa anslagstavlor kan du läsa om:


Vilka som för tillfället sitter i styrelsen.

Aktuella fogdar för våra gemensamma områden så som stranden mm

Jour nummer för sommarvatten

Information inför midsommarfirande

Information inför valborgsmässofirande

Övrig informationPostlådor

I Sommarstan finns 49 brevlådeplatser. Varje fastighetsägare ansvarar för sin egen brevlåda. Viktigt att alla brevlådor är märkta med namn, gata och nummer så att posten läggs i rätt låda.


Vägar inom Sommarstan

Vägarna inom Sommarstan ägs av föreningen. Vägmästarens uppgift är att ombesörja väghållningen. Vilket innebär byggande av väg, vägunderhåll och vinterväghållning.


Varje fastighetsägare ansvarar för att diket mellan tomt och väg hålls rent och kortklippt. Det är absolut förbjudet att täcka igen diket även om man lägger trumma eller liknande utan skriftligt tillstånd från styrelsen. Syftet med diken är främst:


Ser till att regn och smältvatten lämnar vägbanan för att förhindra skador och framförallt kraftig nedisning

Vägbanken ska hållas så torr som möjligt innan tjälen kommer, om vägbanan innehåller mycket vatten när det blir tjäle kommer det bli tjälskador som kostar mycket pengar att reparera, det är därför det är så viktigt med öppna diken.

Har du upptäckt något fel eller skada som vi behöver få kännedom om?

Ta då kontakt med nuvarande vägmästare. Namn och kontaktuppgifter hittar du här.


Sommarvatten

I Sommarstan har vi förmånen att ha tillgång till sommarvatten från egen pumpstation. Guld för våra gräsmattor, blommor och plånböcker under torra perioder.

I området finns idag tre olika vattenföreningar. Två fristående föreningar med egna styrelser, Kämpabackens och Ängens vattenföreningar, och en vattensektion som ingår i ESS.

ESS vattenföreningen har idag ca 136 medlemmar.


Kostnad för ESS sommarvatten.

Anslutning: 2000 Skr

Årsavgift: 750 Skr


Årsavgiften beslutas på det gemensamma årsmötet. Senast sänkte årsmötet avgiften till nuvarande nivå då  Vatten sektionens ekonomi nu är god efter några år med relativt omfattande investeringar och avbetalning av det lån som togs från Vägsektionen    2010.   


Föreningen svarar för matarledningar som för fram vattnet till respektive tomt.

Slangar, kopplingar mm som finns på egen tomtmark ägs av resp. tomtägare och skall skötas och underhållas av denne.


OBS! Om skador uppstår på matarledningen i samband med grävningar, byggnationer mm skall detta omedelbart anmälas till vattenansvarig.

För kostnaderna svarar den vållande.


Är du inte ansluten och vill göra det.

Kontakta vattenansvarigTrafiksäkerheten

Sommarstans vägar är inte planerade för dagens biltrafik och boende. Vägarna är smala och kantade av häckar och buskar som tillåtits växa ut allt för nära vägkanten. I föreningens kontinuerliga arbete med att höja säkerheten försöker vi hitta lösningar för att höja säkerheten men i minsta möjliga mån förändra områdets idylliska karaktär. För att nå ett godtagbart resultat räcker det dock inte enbart med tekniska åtgärder. Alla måste hjälpas åt tex genom att hålla efter häckar, buskar och övrig vegetation i anslutning till korsningar, in- utfarter mm.


Viktigast av allt är att alla aktivt bidrar till att farten i området sänks.


Grannsamverkan

Tyvärr så händer det även här i idylliska Sommarstan att vi får oönskat besök av tjuvar. Om vi alla hjälps åt att hålla koll åt varandra så kanske vi kan förhindra att detta inte händer igen. Prata med dina grannar när du tänker vara borta en längre tid och se då till att även postlådan töms.


Eldning/gräsklippning

Visst får man elda under förutsättning att man följer regler och föreskrifter som finns. Kontrollera tex alltid brandriskläget (hos brandkåren) innan högen tändes. Löv, gräs och annat komposterbart avfall får dock aldrig brännas. Klippa gräs och bullra lite måste vi alla göra ibland. Men naturligtvis tar vi då hänsyn till våra grannar som kanske inte uppskattar att tvätt och nyvädrade kläder luktar rök och som dessutom tycker det är skönt att en vacker vår- sommarkväll sitta ute med sina vänner utan att behöva gasmask och hörselskydd.


Rådjur, hundar och katter

Mer eller mindre ”tama” rådjur har vi gott om här i Sommarstan. Vackra att titta på men ack så dyra i drift. Dom lämnar just inget efter sig. Avskjutning av rådjuren har och kommer att ordnas vid behov.


Vissa människor har valt att inte ha husdjur- kanske på grund av allergier eller annan orsak. Enklaste sättet att respektera både sina grannar och skyddslingar är att husdjursägarna själva tar sitt ansvar genom att t.ex. plocka upp sin hunds avföring.


Badplats

Sommarstan har en egen badplats långgrunt och med tidvis ljummet vatten. På badplatsen finns även en badbrygga lite gungor för barnen och en grillplats.


Lekplats

Väster om alléplan finns en tämligen välutrustad lekplats. Belysningen gör att den kan användas även höst- vinterkvällar för kälkåkning mm.


Utsiktsplatser

Två natursköna utsiktsplatser finns i Sommarstan eller dess omedelbara närhet. En i området sydväst om ”Kilen” med strålande utsikt över Mälaren. En i ”Utsikten” med en fascinerade vy över Sommarstan och Kyrkan. Härliga pic-nic platser med hänförande vyer att visa upp för sina gästande vänner.


Valborg – Midsommar – Jul

Vid dessa tillfällen anordnas valborgsmässoeld vid stranden, midsommarfest på fotbollsplan samt att julgran sätts upp vid Alléplan. Genomförande av dessa traditionella aktiviteter är helt beroende av frivilliga insatser.


Övriga föreningar i Sommarstan

Båtklubben (ESBK) är en fristående förening med egen styrelse (namn se båtklubbens anslagstavla) som disponerar för sin verksamhet och allmänningen/strandområdet väster om badplatsen. Klubben ger fastighetsägare i Sommarstan en exklusiv möjlighet att till humant pris ha såväl bryggplats som vinteruppläggningsplats inom gångavstånd från bostaden. För den som inte har båt är båthamnen ett attraktivt område för fiske, sol och bad. Även vedeldad bastu finns.


Kanan

Boende på Kanan är våra Ö-grannar. För att komma till sin båthamn använder de sig av våra vägar, främst Kanans väg. För detta betalar de en slitageavgift samt el för belysning till ESS. De har även ett brevlådeställ på Kanans väg alldeles i kurvan mitt för P-platsen.


Ägarbyte

Det är viktigt att vår styrelse får uppgift om vem som äger fastigheten vid ägarbyten. Anmäl alltid ägarbyte så snart det skett eller köpeavtal upprättats. Faktura utställs på den/de som äger fastigheten på debiteringsdagen, d.v.s. den dag vi håller årsstämma och fastställer årets avgifter. Årsstämma hålls, enligt stadgarna, senast i april månad varje år.


Följande uppgifter vill vi ha per brev eller e-post: Gamla ägaren, nya ägaren, nya ägarens adress om den inte är en permanent adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och datum för ägarbyte.Sommarstan.se