Slitageavgift


SLITAGEAVGIFTVägarna och slitageavgift i Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening


Allmän information


Alla fastigheter i Ekerö Sommarstad deltar i en samfällighetsförening där vägarna inom samfälligheten förvaltas av Ekerö Sommarstads samfällighetsförening (”Samfällighetsföreningen”). Ägare av en fastighet är medlem enligt lag i föreningen. Medlemskapet innebär att en fastighet svarar tillsammans med övriga i Samfällighetsföreningen deltagande fastigheter för utförande-, underhålls- och driftskostnaderna för vägarna.


En väg som hålls öppen för allmän trafik, vilket vägarna inom Samfällighetsföreningen gör, måste hålla en viss minimistandard, så att trafikanterna inte råkar ut för skador. Vilken standard en väg ska ha beror naturligtvis på omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. hastighetsbegränsningar etc. Kraven på väghållningen ökar ju mera trafik som går på vägen. Det är väghållaren, i vårt fall Samfällighetsföreningen som har ansvaret för att vägen håller standarden.


Ytterligare om det ekonomiska ansvaret för vägarna och slitageavgift

För driftskostnaderna av vägen har för Samfällighetsföreningens deltagande fastigheter fastställt särskilda andelstal för den beräknade objektiva användning av vägarna. Genom en särskild bestämmelse, 48 a § anläggningslagen, har fastighet som tillfälligt använder sig av vägen i väsentligt större omfattning än vad som svarar mot fastighetens andelstal ålagts skyldighet att ersätta Samfällighetsföreningen de merkostnader som uppkommer till följd av den tillfälligt ändrade användningen.

Tanken med nämnda bestämmelse är att Samfällighetsföreningen ska kunna få ersättning dels för det extra slitage som en intensiv trafik till och från en fastighet orsakar vid ett husbygge eller någon annan tillfällig, omfattande användning av vägen, dels kunna få ersättning för de eventuella vägskador som kan uppstå. För det fall större vägskador uppstår ingår inte dessa i denna avgift utan det kan då bli tal om skadeståndsansvar istället. Vänligen se till att anlitad entreprenör har nödvändiga försäkringar.

För att kunna säkerställa en god väghållning även vid tillfälliga tyngre belastningar på föreningens vägar har det därför utarbetats en särskild rutin som ska följas. Det gäller vid såväl medlems förestående utökade användning av vägen som i övriga fall där föreningens vägar kan antas användas mera frekvent än normalt med tunga fordon.


Slitageavgift för medlemmar i Samfällighetsföreningen


Styrelsen i Samfällighetsföreningen har beslutat om följande nivåer av slitageavgift för olika kategorier av tillfälligt ökad användning av vägarna:

 1. För husbygge av en permanentbostad eller motsvarande tillbyggnad på en befintlig byggnad = En fjärdedels prisbasbelopp, motsvarande 14350 kr för år 2024, då prisbasbeloppet för år 2024 är 57300 kr,
 2. För en större tillbyggnad, t.ex. ett attefallshus (25 – 50 kvm), pool, garage etc. = En åttondels prisbasbelopp, motsvarande 7 163 kr för år 2024, då prisbasbeloppet för år 2024 är 57300 kr,
 3. För annan omfattande transportverksamhet beräknas slitageersättningen för det speciella fallet = Skälig ersättning. Föreskriften syftar till att Samfällighetsföreningen ska få ersättning dels för det extra slitage som särskilt tung trafik till och från en fastighet orsakar vid ett husbygge eller någon annan tillfällig, omfattande användning av vägen.

Samfällighetsföreningen kan också kräva ersättning för visuella vägskador som kan ha uppstått under byggets gång.


Slitageavgift faktureras när något av följande har inträffat:

 1. Medlem ska själv anmäla till Samfällighetsföreningen en tillfälligt ökad transportverksamhet som kommer att ske till och från medlems fastighet. Det kan t.ex. röra sig om byggnation på medlems fastighet. Medlem/ägare av fastighet i Samfällighetsföreningen ska inom tre veckor innan transportverksamheten inleds ha anmält till föreningen tidpunkt för verksamhetens start och det beräknade transportbehovet. Anmälan ska ske via e-post: info@sommarstan.se.
 2. Samfällighetsföreningen kan även ha fått kopia av beviljad bygglovsansökan från byggnadsnämnden hos kommunen och kommer efter det att fakturera medlem slitageavgift utan föregående anmälan från medlem.
 3. Även om medlem/ägare av fastighet i Samfällighetsföreningen inte har anmält ett ökat transportbehov under en tillfällig period och Samfälligheten inte heller har fått en kopia av beviljad bygglovsansökan, kan det ha uppmärksammats av styrelsen på annat sätt vilket också kan föranleda att slitageavgift kommer att utgå för en tillfälligt ökad transportverksamhet.

  Efter att skyldighet om slitageavgift konstaterats sker följande:
 4. Samfällighetsföreningen ska kalla fastighetsägaren till en besiktning av, för transporterna aktuell, vägsträcka. Över besiktningen ska föras protokoll i vilket vägområdets skick ska noteras.
 5. För det slitage av vägkroppen som den utökade trafiken beräknas orsaka ska fastighetsägare senast dagen innan den planerade åtgärden påbörjas inbetala 1/8 eller 1/4 av ett prisbasbelopp (för år 2024 är ett prisbasbelopp 57 300 kr) eller skäligt belopp beroende på omfattning (slitageersättning) till Samfällighetsföreningen. Detaljer för vad som gäller i varje enskilt fall kommer att framgå på faktura.
 6. Omedelbart efter att fastighetens tillfälliga transportbehov upphört ska fastighetsägaren göra anmälan härom till Samfällighetsföreningen. Besiktning sker då vid behov av Samfällighetsförening eller av föreningen anvisad part.
 7. Inom tre månader från det att efterbesiktningen enligt p. 6 genomförts åligger det Samfällighetsföreningen att för fastighetsägaren dels skriftligen redogöra för de eventuella skador som transporterna orsakat, dels presentera eventuellt ytterligare krav om ersättning för uppkomna skador.